Dossier & privacy

De bescherming van persoonsgegevens is aan wettelijke regels gebonden. Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens en privacy om. Binnen Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) geldt, net als binnen alle onderdelen van Arkin, een privacyreglement. In dit privacyreglement staat beschreven aan welke regels onze medewerkers zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers.

Hieronder vermelden wij de belangrijkste punten uit dit reglement:

Persoonsgegevens

Wanneer je als cliënt wordt ingeschreven bij de SPA maken wij een elektronisch dossier aan. Het dossier bevat persoonsgegevens, het behandelplan en aantekeningen over het verloop van de behandeling.

Bescherming van gegevens

De bescherming van persoonsgegevens is aan wettelijke regels gebonden. Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om. Wanneer wij je vragen deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, vragen wij hiervoor altijd apart toestemming.

Bewaartermijn

Het elektronisch dossier bewaren we niet langer dan nodig. De algemene wettelijke bewaartermijn van een cliëntendossier is minimaal vijftien jaar.

Beveiliging

SPA zorgt dat je gegevens veilig worden opgeslagen, dat deze niet verloren raken en niet in de handen van onbevoegden komen.

Dossier inzien

Je hebt recht (vastgelegd in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst of WGBO) om een afschrift te krijgen van je dossier of een deel daarvan. Als je om een afschrift van je dossier vraagt, moet de hulpverlener dit in beginsel altijd verstrekken. Dit geldt niet als de verstrekking van een afschrift de privacy van een ander in gevaar brengt.

Bovenstaande informatie is slechts samenvattend en beschrijft alleen de meest algemeen geldende rechten en plichten. Vanwege de omvang zijn niet alle uitzonderingen en situaties behandeld. Aan de bovenstaande inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.